TR
ISSN: 2149-3561
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Halim Kazan, Ahmet Ergülen, Bülent Çoban
DETERMINATION, SOLUTION AND ANALYSIS OF BOTTLENECKS IN SERVICE PRODUCTION IN LARGE-SCALE SIZE ENTERPRISES
 
Günümüzde bilgiden yararlanmak için gereken bilgi teknolojilerine olan ihtiyaç sürekli artmaktadır Bilgi ve Bilişim Teknolojisi (BT) kullanımı kurumsal boyutta büyük ölçekli işletmelerde zaman zaman darboğazlar oluşturmaktadır. Bu darboğazların sebebi çeşitli nedenlere dayandırılmakla birlikte, asıl sebebi projelerden yeteri kadar verimin alınamamasıdır. Bu çalışmada, büyük ölçekli işletmelerde hizmet üretimi kapsamına giren yazılım uygulaması geliştirme süreçleri (Talep iletimi, kapsam hazırlığı, analize hazırlık, yazılım gerçekleştirme, test, kullanıcı kabulü ve kısıt ve darboğaz nedenleri) incelenerek, bu süreçlerde yaşanan darboğazların proje başarımını nasıl etkilediği, bilgi, bilgi teknolojisi ve proje yönetim kavramları ve proje yönetimi özelinde yazılım projelerinin yaşam döngüsü ele alınarak araştırma yapılmıştır. Yapılan literatür taramaları ve uygulamalara göre projelerde başarısızlık oranının hala yüksek seviyelerde olduğu tespit edilerek, Bilişim Teknolojisi (BT) projelerinde ve özellikle yazılım uygulamaları geliştirme projelerinde başarısızlık oranının ortalamanın üstünde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, proje başarısını ölçmek için basit doğrusal bir model üzerinde çalışılarak, bu modelde yer alan başarı algoritmasında kullanılan Fizibilite (talep), Analiz, Tasarım, Kodlama, Test, Gerçekleştirme ve Teslim değişkenlerini içeren bir anket büyük bir kamu bankasında BT alanında çalışanlara uygulanmıştır. Bu anket uygulaması sonuçları değerlendirilerek, proje başarımını etkileyen sebepler analiz edilmiş ve bu faktörlerin darboğaz nedenleri ve hangi oranda projenin tamamlanmasına etki ettiği faktör bazında ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Uygulamada ilişki testlerinden korelasyon, faktör analizi ve regresyon kullanılarak faktör yüklerinin belirlenmesi ve modelin geçerliliği araştırılmıştır.

Keywords: Information, Information Technology, Software development, project management, hypothesis


Büyük Ölçekli Firmalarda Hizmet Üretiminde Oluşan Darboğazların Belirlenmesi, Çözümü ve Analizi
 
Today, the need for information technologies is constantly increasing in order to take advantage of utilizing data. Information and Information Technology (IT) sometimes constitute bottlenecks for large-scale size enterprises in the intuitional dimension. Given the fact that the causes of these bottlenecks are usually grounded upon various reasons, the main reason is that not to get sufficient efficiency from the projects. In this study, software applications development processes in large-scale enterprises within the scope of the producing services (demand request, content preparation, preparation for analysis, software implementation, testing, user acceptance and reasons of constraints & bottlenecks) are examined, so that a research is done by dealing with how experiencing bottlenecks in this process affects project performance, information, information technology and project management concepts and life cycle of software projects in scope of project management. By determining failure rate of projects are still at a high level according to the literature survey and practice, in information technology (IT) projects, in particular with software application development projects, the failure rate of projects is determined to be above average. Furthermore, by working on simple linear model to measure the success of the project, among the IT workers in a large state-owned bank, a questionnaire is applied, which uses success algorithm in this model including the variables such as Feasibility (demand), Analysis, Design, Coding, Testing, Implementation and Delivery. By evaluating the results of this survey, the reasons that effects project performance are analyzed, bottleneck reasons of these factors and at which rate these factors influence the completion of the project for ever single factor are tried to be explained. In the application, by using correlation among factor tests, factor analysis and regression, determination of loads of the factors and validity of the model was investigated.

Anahtar Kelimeler: Enformasyon, Enformasyon Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Proje Yönetimi, Hipotez,


Detail

CONTENT