TR
ISSN: 2149-3561
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Cemal ELİTAŞ, Ayberk ŞEKER, Tuğçe DANACI
Technology Transfer In The Context Of Foreign Capital And Domestic Investment: Cointegration And Casuality Analysis For Turkey
 
This study examines the effects of technology and industry investment channels within the country and the effects of channels provide technology transfer to Turkey, on industrial production index. In this regard, as an external channel, foreign direct investments transfer technology and as internal channels, fixed capital investments made in Turkey, owned patent numbers, percentage of R & D in domestic expenditures are researched and their effects on industrial production index are discussed. Industrial production index for Turkey's economy, foreign direct investments, fixed capital investments, patent numbers and R & D expenditures are used as variables within the period of 1990-2014 and it is analysed whether there is a co-integrated relationship or causality between these variables. In this study, primarily relationship between industrial production index and foreign direct investments, fixed capital investments, patent numbers, R & D expenditures are viewed by using regression analysis. Then, series is analysed by using Granger Causality test, Engle-Granger and Johansen cointegration tests. Regression analysis show that industrial production index has statistically significant and positive relationship with foreign direct investments, fixed capital investments, patent numbers and R & D expenditures. Engle-Granger and Johansen cointegration tests indicate that there is long term relationship between series. The results of causality analysis demonstrate that there is an unidirectional causality between industrial production index, fixed capital investments and foreign direct investments. This unidirectional causality occurs from industrial production index and fixed capital investments to foreign direct investments. Another unidirectional causality take place between patent numbers to industrial production index and R & D expenditures. This unidirectional causality occurs from patent numbers to industrial production index and R & D expenditures.

Keywords: Transfer of Technology, Foreign Direct Investment, Cointegration and Granger Causality.


Yabancı Sermaye Ve İç Yatırım Bağlamında Teknoloji Transferi: Türkiye Üzerine Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi
 
Bu çalışma ile Türkiye’ye teknoloji transferini sağlayan kanallar ile ülke içinde gerçekleştirilen teknoloji ve sanayi yatırımları kanallarının sanayi üretim endeksi üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu doğrultuda, teknoloji transferini sağlayan dış kanal olarak Türkiye’ye gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlar ele alınırken, iç kanallar olarak Türkiye’de yapılan sabit sermaye yatırımları, sahip olunan patent sayıları, yurtiçi harcamalar içerisinde Ar-Ge harcamalarının payı ele alınmış ve sanayi üretim endeksi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada, 1990 ve 2014 yılları arasındaki dönemi kapsayan Türkiye ekonomisine ilişkin sanayi üretim endeksi, doğrudan yabancı yatırımlar, sabit sermaye yatırımları, patent sayıları ve Ar-Ge harcamaları değişkenleri kullanılarak bu değişkenler arasında eş-bütünleşik bir ilişkinin ve nedensellik ilişkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle sanayi üretim endeksi ile doğrudan yabancı yatırımlar, sabit sermaye yatırımları, patent sayıları ve Ar-Ge harcamaları arasındaki ilişki regresyon analizi vasıtasıyla incelenmiştir. Daha sonra Engle-Granger ve Johensen Eş-bütünleşme testleri ile Granger Nedenselik testi gerçekleştirilmiştir. Regresyon analizi sonucunda, sanayi üretim endeksi ile doğrudan yabancı yatırımlar, sabit sermaye yatırımları, patent sayıları ve Ar-Ge harcamaları arasında istatistiki olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Uzun dönemli ilişkileri analiz etmek için yapılan Engle-Granger ve Johensen Eş-bütünleşme testleri sonucunda seriler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan Granger nedensellik testi sonucunda ise, sanayi üretim endeksinden ve sabit sermaye yatırımlarından doğrudan yabancı yatırımlara, patent uygulamalarından sanayi üretim endeksine ve Ar-Ge harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Transferi, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Eş-bütünleşme ve Nedensellik Analizi.


Detail

CONTENT