TR
ISSN: 2149-3561
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Turgay ÖZTÜRK, Faruk KALAY
The Impact of Transactional Leadership on Management Innovation: An Empirical Research in Turkey
 
The number of academic researches on innovation has been steadily on the rise. Yet these researches focus primarily on economic impacts of product and process innovations based on technology (Damanpour, 2014). The number of researches and academic publications about management innovation are relatively low with respect to technological innovation. Yet organizational innovations occurred as a result of management innovations, are considered as a prerequisite for technological innovations (Sanidas, 2005). In this regard, the aim of this study is to analyze the impact of transactional leadership sub-components such as contingent reward, active management by exception, passive management by exception and laissez-faire leadership on management innovation. The research data are obtained through 198 Turkish public managers. The analyses reveals that contingent reward has a positive and significant impact on management innovation, whereas other sub-components such as active management by exception, passive management by exception and laissez-faire leadership do not cause a significant impact.

Keywords: Management innovation, innovation, transactional leadership


Etkileşimsel Liderlik Davranışının Yönetim İnovasyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Ampirik Bir Araştırma
 
İnovasyonla ilgili akademik araştırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır (Yıldız, 2016a; Yıldız, 2016b). Ancak bu araştırmaların daha çok teknolojik değişimlerin ekonomik etkilerine ve teknoloji tabanlı ürün ve süreç inovasyonlarına odaklandığı görülmektedir (Damanpour, 2014). Yönetim inovasyonuyla ilgili araştırma ve akademik yayın sayısı, teknolojik inovasyona nazaran göreceli olarak daha azdır. Ancak, yönetim inovasyonlarının yapılması sonucu oluşacak organizasyonel değişimlerin, aslında çoğu zaman teknolojik inovasyonları yapmanın bir ön koşulu olduğu ifade edilmektedir (Sanidas, 2005). Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, etkileşimsel liderlik davranışı alt boyutları olarak değerlendirilen koşullu ödüllendirme, istisnalarla yönetim aktif liderlik, istisnalarla yönetim pasif liderlik ve kaçınmacı liderlik davranışının yönetim inovasyonu üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırma Türkiye’de bir kamu kurumunda çalışan 198 yöneticiden alınan verilerle gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda koşullu ödüllendirme liderlik davranışının yönetim inovasyonu üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte diğer boyutlar olan istisnalarla yönetim aktif liderlik, istisnalarla yönetim pasif liderlik ve kaçınmacı liderlik davranışlarının yönetim inovasyonu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yönetim inovasyonu, inovasyon, etkileşimsel liderlik


Detail

CONTENT