TR
ISSN: 2149-3561
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN
Determination of Factors Affecting Functional Currency Choice: A Logistic Regression Analysis
 
Functional currency is the currency of the primary economic environment in which the entity operates. After that the International Accounting Standards Board (IASB) issued International Accounting Standards No. 21 (IAS 21) in 1983. For this reason, it is vital for the corporations to determine true functional currency in which they operate. Main result of the study by using logistic regression is that appropriate selection of the functional currency has very important role for assessment of the financial performance of the corporations properly.

Keywords: Functional Currency, Presentation Currency, IAS 21


Fonksiyonel Para Birimi Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Lojistik Regresyon Analizi
 
Fonksiyonel para birimi, işletmenin faaliyet gösterdiği temel ekonomik çevrenin para birimidir. Devamında, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından 1983’de Uluslararası Muhasebe Standardı 21 (UMS 21) yürürlüğe konmuştur. Bu sebeple, işletmeler için, faaliyetlerini yürüttükleri temel ekonomik çevreye uygun fonksiyonel para birimini doğru belirlemeleri daha da önem kazanmıştır. Çalışmada lojistik regresyon analizi ile ulaşılan temel sonuç, fonksiyonel para biriminin doğru belirlenmesinin, işletmelerin mali performanslarının sağlıklı bir şekilde ölçülmesinde önemli role sahip olduğudur.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Para Birimi, Raporlama Para Birimi, TMS 21


Detail

CONTENT