TR
YAZýM KURALLARý
2015 Mayýs ayýnda yayýn hayatýna baþlayan Avrasya Ekonometri, Ýstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, Rusya Federasyonu ve Türkiye merkezli Uluslar arasý Hakemli bir E-Dergidir. Dergi 4 aylýk dönemlerle yýlda 3 defa sadece elektronik olarak yayýnlanmaktadýr.

Dil

Makaleler Türkiye Türkçesi, Ýngilizce  ve Türk Lehçeleri’nin yaný sýra tüm dillerde yazýlabilir.
Bununla birlikte her makalenin biri ingilizce, biri Türkçe olmak üzere iki baþlýðý ve ingilizce ve Türkçe Özet ve Anahtar kelimelerinin olmasý zorunludur. 


Makalenin Uzunluðu ve Þekil Þartlarý

Makalenin tüm bölümleri “Microsoft Word Document” formatýnda, metin ve sonuç kýsýmlarý “Times New Roman” yazý tipi ve “12 punto” büyüklüðünde olmalýdýr. Yazýlar 1 satýr aralýðý, kenar boþluklarý her bir kenardan 2,5 cm. boþluk olacak þekilde ayarlanmalýdýr. Her bir çalýþma en fazla 25 sayfa olmalýdýr. Ekler bu 25 sayfaya dâhil deðildir. Makaleler mümkün olduðunca özlü yazýlmalý ancak anlaþýlýr olmaya da dikkat edilmelidir.


Baþlýk

Baþlýk, makalenin ele aldýðý konuyu en özlü biçimde yansýtacak þekilde oluþturulmalýdýr. Kýsaltmalardan mümkün olduðunca kaçýnýlmalýdýr. Baþlýk “Times New Roman” yazý tipi, “12 punto” büyüklüðünde, koyu, ortalý ve 1 satýr aralýðýnda olmalýdýr.


Yazar/Yazarlar Bilgileri

Yazar/yazarlar ile ilgili hiçbir bilgi (isim, kurum, vb.) dosyada yer almamalýdýr. Ancak makale kabul edildikten sonra baþ editör tarafýndan yazara isim ve iletiþim bilgilerinin eklenmesi için gönderildiðinde þu þartlara uyulmalýdýr: Yazar/yazarlarýn adý ve soyadý açýkça belirtilecek þekilde baþlýðýn altýnda, ortalý, “Times New Roman” yazý tipi, “12 punto” büyüklüðünde, koyu ve 1 satýr aralýðýnda olmalýdýr. Yazar/yazarlarýn unvan, kurum ve iletiþim bilgileri (*) dipnot ile “Times New Roman” yazý tipi, “10 punto” büyüklüðünde, ve 1 satýr aralýðýnda yazýlmalýdýr.


Öz

Makalenin esasýný yansýtan Türkçe ve Ýngilizce “öz”ün yazýlmasý gerekmektedir. Uzunluk en az 100 en fazla 250 kelime olmalýdýr. Türkçe öz ve Ýngilizce abstract “Times New Roman” yazý tipi, “10 punto” büyüklüðünde ve 1 satýr aralýðýnda olmalýdýr. Özler alt alta gelecek þekilde hazýrlanmalýdýr. “Öz”de çalýþmanýn amacý, yöntemi, baþlýca bulgularý ve genel sonuca yer verilmelidir. Öz, baþlýktan ve yazar/yazarlarýn isminden hemen sonra yazýlmalýdýr. Öz bölümünde mümkün olduðu müddetçe kaynak gösterilmemelidir.


Anahtar Kelimeler

Makale hangi dilde olursa olsun Türkiye Türkçesi ve Ýngilizce Öz/Abstract ile Anahtar Kelimeler/Key Words olmak zorundadýr. En az beþ adet Anahtar Kelimeler/Key Words yazýlmalýdýr.


Tablo, Þekil ve Ekler

Tablo, þekil vb. metin içerisinde veya metnin sonunda uygun görülen yere numaralandýrýlmak veya baþlýkla belirtilmek suretiyle yerleþtirilmelidir. Ekler metin sonunda numaralandýrýlmýþ olarak yer almalýdýr. Tablo, Þekil, Ekler vb. “Times New Roman” yazý tipinde yazýlýp okunaklý olmak þartý ile yazar/yazarlarýn uygun gördüðü punto’da (en fazla 12 punto) yazýlabilir.


Atýf ve Kaynak Gösterimi

Atýf ve Kaynak gösterimi APA yazým kýstaslarýna uygun olarak hazýrlanmalýdýr.

Metin içinde atýfta bulunulan her kaynak kaynakçada yer almalý veya kaynakçadaki her esere metin içinde atýf yapýlmýþ olunmalýdýr. Kaynakçada “yayýnda” þeklinde bir çalýþmaya yer verilmesi durumunda bundan atýf yapýlan çalýþmanýn yayýnlanmak için kabul edildiði anlaþýlmalýdýr.

Metin içinde kaynak gösterilirken yazarýn soyadý, yayýn yýlý, : ,  sayfa nosu parantez içinde yazýlarak alýntý cümlesinin sonunda yer almalýdýr. Örnek: (Sümer, 1912: 47)

Kaynak birden çok yazar içeriyorsa yalnýzca ilk yazarýn soyadý kullanýlmalý ve sonuna “ve diðerleri” deyiþi konulmalýdýr. Ancak bu gösterim tarzý, tüm kaynaklarýn listelendiði kaynakçada kesinlikle kullanýlmamalý, açýkça yazýlmalýdýr. Örnek: (Sümer ve diðerleri, 1912: 47)

Derleme çalýþmalarýnda kaynak kiþi ile görüþmeler metin içerisinde görüþmenin bittiði yere parantez içerisinde kaynak kiþinin adý soyadý, kiþisel görüþme, tarih yazýlmalýdýr. Örnek: (Kutluk Sümer, Kiþisel Görüþme, 01.01.1912)

Ýnternet kaynaklarýnda metin içerisinde alýntýnýn bittiði yere parantez içerisinde alýntýnýn yapýldýðý adres ve eriþim tarihi yazýlmalýdýr. Örnek: (http://socialsciences.eurasianacademy.org/yazim-kurallari , 01.01.2015)

Kaynakçada, yazarlar baþta soyadý açýkça yazýlarak adlarýnýn ilk harfleri kullanýlarak belirtilmelidir.

Kaynakça, yazarlarýn soyadýna göre alfabetik olarak, eðer ayný yazardan birkaç eser varsa yazar için kronolojik olarak hazýrlanmalýdýr.

Bir yazarýn ayný yýl içinde yayýnlanmýþ birden çok eserine kaynakçada ve metin içerisinde yer verilirken eserin yayým yýlýnýn yanýnda bir harf eklenmesi gerekir.

Kaynakçada kaynak kiþi ile görüþmeler ayrý bir baþlýkla ayrýlmalý (Sözlü Kaynaklar), kaynak kiþi adý soyadý, doðum tarihi, doðum yeri, mesleði gibi kaynak kiþiye ait bilgiler yer almalýdýr.

Kaynakçada internet kullanýmlý kaynaklar ayrý bir baþlýk ile ayrýlmalý (Ýnternet Kaynaklarý), alýntýnýn yapýldýðý adres yazýlmalýdýr.

ÇERK