TR
YAYýN ÝLKELER
 1. Dergimiz sistemine üye olmadan yayýn kabul edilmez.

 2. Dergimizin yayýn kabul ettiði alanlarý dýþýnda yapýlan çalýþmalar kabul edilmez.

 3. Dergimizin yayýn süresi yýlda 3 defa olmak üzere; Ocak, Mayýs, Eylül aylarýna gelen süredir. Bu sürelerde derginin yayýn sistemine baðlý olarak kaymalar oluþturabilir. Bu nedenle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altýnda bulunmaz.

 4. Hiçbir çalýþmanýn bir baþka çalýþmadan farklýlýðý veya üstünlüðü yoktur. Her bir yazar ve çalýþma ayný hak ve eþitliðe sahiptir. Her hangi bir ayrýcalýk tanýnmaz.

 5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasýnda bulunamaz.

 6. Yapýlan her bir çalýþmanýn sorumluluðu tek taraflý olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altýna sokulamaz.

 7. Dergimize gönderilen çalýþmalarýn her türlü hakký yazar tarafýndan dergiye verilmiþtir. Bu iþlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalýþmalar her hakký ile dergimize devredilmiþ olur.

 8. Dergimiz bünyesinde deðerlendirilmek koþulu ile gönderilen çalýþmalarýn, her hangi bir nedenle bir baþka yerde kullanýlmamýþ veya deðerlendirmeye gönderilmemiþ olmasý gerekir. Böyle bir durumunda çalýþma reddedilir ve yazar hakkýnda hukuki iþlem baþlatýlýr. Yayýnlanmýþ olsa bile yayýndan kaldýrýlýr.

 9. Çalýþmalarý deðerlendiren alan editörleri ve hakemler tamamen baðýmsýz hareket ederler, dergimizin editör ve hakemler üzerinde bir yaptýrýmý ve özel talebi olmaz.

 10. Her bir çalýþma alanýnda uzman iki hakem tarafýndan deðerlendirilip, iki hakemden olumlu görüþ alan çalýþmalar sýraya alýnmak koþulu ile yer olmasý durumunda ilk sayýda, yoksa bir sonraki sayýda yayýna alýnýr.

 11. Dergimizde çalýþmalarý deðerlendirme süresi (hakemlerden gelen dönüþlere göre) iki aydýr. Ýki ay içerisinde dönüþ alýnamayan çalýþmalar bir baþka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bu durumda yazar/yazarlar hiçbir hak iddiasýnda bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez.

 12. Yazarlar çalýþmalarýnýn hangi hakemler tarafýndan deðerlendirildiðini bilemez ve bilmek isteme hakkýna da sahip deðildir. Bu durum sadece baþ editör tarafýndan bilinir ve gizli tutulur.

 13. Yayýn deðerlendirmesine iliþkin hakem raporu ilgili birinci yazara gönderilir. Düzeltme istenen çalýþmalarýn düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapýlmayan çalýþmalar sistemden çýkarýlýp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkýnda bir yaptýrým hakkýna sahip olamaz.

 14. Düzeltmeler majör ve minör þeklinde yapýlýr. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. Ýki talep doðrultusunda istenen düzeltmenin yapýlmamasý durumunda çalýþma otomatik olarak reddedilir.

 15. Tez, sunum veya bildiri þeklinde daha önce kullanýlmýþ çalýþmalar makaleye dönüþtürülüyor ise mutlaka daha önceki kullanýmýna yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalý ve açýklanmalýdýr. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüðü kabul etmez.

 16. Dergimiz bünyesinde deðerlendirmeye alýnan ve birden fazla yazarlý çalýþmalarda çalýþmayý dergimiz üyelik sistemine yükleyen yazar muhatap alýr, diðer yazarlarla bir iliþki içerisinde bulunmaz ve diðer kiþilere bilgi vermez.

ÇERK