TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi Yıl:2016  Sayı: 5  Alan: Makro İktisat

İpek TEKİN
Doğu Asya Ülkelerinde Tasarrufların İktisadi ve Demografik Belirleyicileri: GMM Sistem Yaklaşımı
 
Yatırımların temel kaynağı olan özel tasarruf oranları yalnızca gelişen piyasalarda değil sanayileşmiş ülkelerin bir kısmında da düşük olduğundan, belirleyicilerinin analiz edilmesinin önemi ve gerekliliği artmaktadır. Diğer yandan bilhassa gelişmekte olan Doğu Asya ülkelerinin bu anlamdaki başarısı dikkati çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, diğer bölgelere göre daha yüksek tasarruf oranlarına sahip Doğu Asya ülkelerinde özel tasarruf oranlarının belirleyicilerini analiz etmektir. Bu kapsamda, dinamik panel veri analiz yöntemi kullanılarak özel tasarruf modelleri tahmin edilmiştir. Çalışmanın amacı çerçevesinde ve Yaşam Boyu Gelir Hipotezi bağlamında, GSYİH büyüme oranı, reel faiz oranı ve yaş bağımlılık oranı tasarruf davranışının belirleyicileri olarak dikkate alınmıştır. Bunların haricinde, çalışmanın kapsamını genişleten diğer iktisadi ve demografik faktörlerin etkisi de hesaba katılmıştır. Tahmin edilen modellerden standart Yaşam Boyu Gelir modeline en yakın modelin tahmin sonuçlarına göre, büyüme oranı ve geçmiş dönem özel tasarruf oranının tasarruflar üzerindeki etkisi pozitifken, bağımlılık oranı, reel faiz oranı ve kamu tasarruflarının etkisi negatif bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Özel tasarruf, kamu tasarrufu, Doğu Asya ülkeleri, Yaşam Boyu Gelir hipotezi, dinamik panel


The Economic and Demographic Determinants of Savings in East Asia: GMM-System Approach
 
Private saving rates which are the main source of investment are low not only in some emerging economies but also in industrialized countries for which it is essential and crucial to analyze the determinants of saving behavior in some of these countries. On the other hand, East Asian countries’ success -particularly developing ones- is striking in terms of high saving rates. The aim of the present study is to analyse the determinants of private savings in East Asian countries that have higher rates among the other regions. In this regard, a private saving model is estimated by using Panel data analysis method that dynamic panel data analysis is specifically and differently employed. In accordance with this purpose and in line with Life Cycle Income Hypothesis, GDP growth rate, real interest rate and age dependency rate are taken into consideration as the determinants of saving behavior. Apart from these variables, other economic and demographic factors are also supposed to determine savings and included in the estimated model through which the study is more extensive than the earlier ones. According to the estimated model which is the most similar to standart life cycle model, growth and one lagged value of private saving have a positive impact on saving while dependency rate, real interest rate and government saving have a negative impact.

Keywords: Private saving, public saving, East Asian countries, Life Cycle hypothesis, dynamic panel


Detay

İÇERİK