TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2016 Say: 3 Alan: Makro ktisat

Mesut Savrul
?novasyon Performans?n?n Kreselle?menin Boyutlar?na Etkisi
 
Yerel ve milliyeti bak alarnn ulusal snrlar aan sermaye, mal ve hizmetlerin serbest transferiyle birlikte birbirine bal ve baml dnyay ieren daha geni bir bak asna genilemesi gibi gelimeler kreselleme olgusu ile ilikilidir. Kreselleme yeni bir kavram olmasa da daha yaygn olarak kullanlmakta ve her geen gn yeni bir konu ile ilikilendirilmektedir. Kreselleme ska genileyen uluslararas ticaret, finansal kaynaklarn snr tesi transferi, artan yabanc yatrmlar, okuluslu iletmeler ve ortak giriimlerin bymesi araclyla ekonomik byme ile ilikilendirilmektedir. Ancak kreselleen bu yeni dnya lkeler iin daha sk bir uluslararas rekabete neden olmakta ve onlar Kresel rekabet ortamnda n planda kalabilmesi iin yeniliki olmaya mecbur etmektedir. novasyon ve kreselleme arasnda gl bir iliki olduu genel olarak kabul grmektedir. Ancak kreselleme, yksek gelir ve dk gelirli lkelerin ayn ekilde etkilememektedir. Ayrca kresellemenin farkl boyutlar inovasyondan farkl bir ekilde etkilenmektedir. Bu almada lkelerin inovasyon performans ile kresellemenin boyutlar arasndaki iliki incelenmitir. Veriler INSEAD novasyon Endeksleri ve KOF Kreselleme Endeksinden elde edilmi ve panel regresyon analizi kullanlarak test edilmitir. Sonular siyasi kresellemenin dnda inovasyon ile kresellemenin ekonomik ve sosyal boyutlar arasndaki anlaml ve pozitif ynde bir ilikinin olduunu gstermitir.

Anahtar Kelimeler: inovasyon; inovasyon endeksi, kresellemenin boyutlar, ekonomik kreselleme, siyasal kreselleme, sosyal kreselleme


The Effect of Innovation Performance on Dimensions of the Globalization
 
Developments such as deployment of local and nationalistic perspectives to a broader outlook of an interconnected and interdependent world with free transfer of capital, goods, and services across national frontiers are associated with Globalization phenomenon. Although globalization is not new it is used more commonly and associated with a new subject every day. Globalization is frequently associated with economic growth via expanding international trade, cross-border transfer of financial resources, increased foreign investments, growing multinational enterprises and joint ventures. However this new world of globalization resulted in greater international competition for the countries and obliged them to be innovative in order to remain at the forefront in the global competition environment. It is generally accepted that there is a strong relationship between innovation and globalization. However globalization doesnt influence high income and low income countries same way. Furthermore different dimensions of globalization is affected by the innovation in a different way. In this paper innovation performance of the countries and the relationship between the dimension of globalization is investigated. The data is extracted from INSEAD Innovation Indexes and KOF Globalization Index and tested using panel regression analysis. The results have shown that except political globalization the relation connection between innovation and economic and social dimensions of globalization is significant and positive.

Keywords: innovation; innovation index, dimensions of globalization, economic globalization, political globalization, social globalization


Detay

ÇERK