TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2021 Say: 20 Alan: statistik-Saysal Yntemler-Ekonometri

eyma Bozkurt UZAN, Nur Elin BOYACIOLU, Semra ENGNKAYA
OK KRTERL KARAR VERME YNTEMLER KULLANILARAK PSKYATR KLNNDE TEDAV GREN HASTALARIN KISITLAMA NCES AGRESYON BELRTLERNN DEERLENDRLMES
 
Genel kliniklerden farkl olarak agresyon, psikiyatri kliniklerinde sklkla rastlanan bir durumdur. Agresyonun ynetilemedii durumlarda yaplan mdahaleler, hasta-alan gvenliini tehdit ederek, teraptik ortam bozmakta; alanlarn motivasyonunu ve sunduklar bakmn kalitesini drmektedir. Bu almada ok kriterli karar verme teknikleri kullanlarak, kstlamaya karar veren salk profesyonellerinin (psikiyatrist, hemire) tedavi gren hastalarn kstlama ncesi agresyon belirtilerinin deerlendirilmesi amalanmaktadr. Tanmlayc ve kesitsel desende olan bu alma, Mays- Temmuz 2021 tarihleri arasnda, stanbulda ruh sal alannda hizmet veren bir devlet hastanesinde alan 40 hemire ve psikiyatrist ile gerekletirildi. Veriler Sosyo-demografik Veri Formu ve Agresyon Belirtilerini Deerlendirme Formu olmak zere iki blmden oluan dijital anket kullanlarak toplanmtr. Verilerin analizinde Analitik Hiyerari Prosesi Teknii kullanlarak, kriterlerin arlklar hesaplanmtr. Tm kriterler arasndan kendine zarar verme ve evresine zarar verme en ok nem verilen kriterler olarak belirlenmitir. Dme tehlikesi, konfzyon/deliryum ve ar ajitasyon kriterleri eit neme sahip olup, kriter arlklarnda nc srada yer almaktadr. Bununla birlikte meslekler asndan kriterlerin ncelik srasnda belirgin bir fark bulunmamaktadr. Bu alma sonular PKY ncesinde sergilenen agresyon davranlarndan hangisinin daha nemli olduunu; hangi kriterin gerekte agresyon belirtisi saylabileceini ortaya koymas bakmndan nemlidir. alma sonucunda elde edilen veriler sayesinde gereksiz PKY kullanmnn nne geilecei dnlmektedir. Meslee yeni balayan adaylar iin hizmet ii eitim programlarnda verilen PKYye ynelik eitimlerin planlanmasnda, alma sonular kullanlabilir.

Anahtar Kelimeler: Kontrol yntemleri, Psikiyatri, atma, Agresyon, Psikiyatri hemirelii


EVALUATION OF PRE-LIMITATION SYMPTOMS OF AGGRESSION OF PATIENTS TREATED IN A PSYCHIATRY CLINIC USING MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING METHODS
 
Unlike general clinics, aggression is a frequently encountered condition in psychiatry clinics. Interventions made in cases where aggression cannot be managed threaten patient-worker safety and disrupt the therapeutic environment; reduces the motivation of employees and the quality of care they provide. In this study, it is aimed to evaluate the pre-restriction aggression symptoms of patients receiving treatment by health professionals (psychiatrists, nurses) who decided to restrict by using multi-criteria decision making techniques. This descriptive and cross-sectional study was conducted with 40 nurses and psychiatrists working in a state hospital in Istanbul, between May and July 2021. The data were collected using a digital questionnaire consisting of two parts, the Socio-demographic Data Form and the Aggression Symptoms Evaluation Form. In the analysis of the data, the weights of the criteria were calculated by using the Analytical Hierarchy Process Technique. Among all the criteria, self-harming and harming the environment were determined as the most important criteria. Fall hazard, confusion/delirium, and excessive agitation are of equal importance and are ranked third in the weights of the criteria. However, there is no significant difference in the priority order of the criteria in terms of occupations. The results of this study show which of the aggression behaviors exhibited before PCM (Professional Containment Methods) is more important; It is important in terms of revealing which criteria can actually be considered as signs of aggression. Thanks to the data obtained as a result of the study, it is thought that unnecessary PCM use will be prevented. The results of the study can be used in planning the trainings for PCM given in in-service training programs for candidates who are just starting their profession.

Keywords: Control methods, Psychiatry, Conflict, Aggression, Psychiatric nursing


Detay

ÇERK