TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2020 Say: 17 Alan: Ampirik ktisat

Faruk AKMAK
ARI MERKEZ SEKTRNDE MOTVASYON VE ALIANI MOTVE EDEN FAKTRLER: BR ALAN ARATIRMASI
 
Bu almann amac, ar merkezi sektrnde alanlarn motivasyonlar zerinde etkili olan faktrleri belirleyip ana motivatrlerini tespit etmektir. Bu amala, Trkiyede faaliyet gsteren bir ar merkezi iletmesinde grev yapan 721 alana anket uygulanmtr. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS program kullanlarak analiz edilmitir. Verilerin analiz aamasnda ana balklarda; tanmsal istatistik yntemler, korelasyon ve gvenilirlik analizleri, amlayc faktr analizi ve parametrik analiz testlerinden yararlanlmtr. Aratrmada elde edilen sonulara gre, ar merkezi sektrnde alanlarn motivasyonunu yksek dzeyde etkileyen ana faktrler arasnda; yeni ve zor grevlerde sorumluluk alma ve yeni eyler renebilecek frsatlar yakalama konular isel motivasyon balamnda, izin kullanlmas gerektiinde izin alnabilmesi ve alma arkadalar ve yneticileri tarafndan gerekli destein alnmas konular ise; dsal motivasyon kapsamnda ne kmaktadr. almada ayrca motivasyonun demografik zelliklere gre (cinsiyet, medeni durum, ya, eitim dzeyi, kdem, pozisyon, allan proje ve lokasyon) deiiklik gsterip gstermedii incelenerek, ortaya kan sonular zerinden karar vericilere ve gelecekteki almalara nerilerde bulunulmutur.

Anahtar Kelimeler: alan Motivasyonu, Motivasyon Dzeyleri, Demografik zellikler, ar Merkezi Sektr


FACTORS AFFECTING THE MOTIVATION OF EMPLOYEES: AN EMPRICAL RESEARCH N CALL CENTER SECTOR
 
The aim of this study is to identify the factors that affect the motivation of employees in call center sector and to identify their main motivators. A questionnaire was applied to 721 employees working in the call center businesses operating in Turkey. The data obtained from the survey were analyzed using SPSS program. During the analysis phase of the data; descriptive statistical methods, correlation and reliability analysis, exploratory factor analysis and parametric analysis tests were used. According to the results obtained in the research, the factors that highly affect the motivation of the employees in the call center sector are mainly as follows: taking responsibility in new and difficult tasks, learning and development opportunities, getting necessary support from colleagues and managers and taking permissions when it is needed. The study also examined whether motivation varies according to demographic characteristics and suggestions were made to decision makers and future studies.

Keywords: Employee Motivation, Motivation Levels, Demographic Features, Call Center Sector


Detay

ÇERK