TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2019 Say: 14 Alan: Nicel Karar Yntemleri

Pnar Altnok GREL
PERSONEL GLENDRMENN TATMN ZERNE ETKS: BANKACILIK SEKTR ALIANLARI RNE
 
Gnmzde rgtler pazar yapsnn, teknolojinin ve mteri isteklerinin hzla deitii bir ortamda faaliyette bulunmaktadrlar. Bu youn rekabet ortamnda, geleneksel rgt yapsnn yerine, alanlarn daha fazla sorumluluk ald ve yaptklar ii sahiplendikleri bir rgt yaps anlayna ihtiya vardr. Bir ynetim kavram olarak personel glendirme, yardmlama, paylama, yetitirme ve ekip almas yolu ile kiilerin karar verme haklarn (yetkilerini) arttrma ve kiileri gelitirme srecini kapsamaktadr. Personel glendirme faaliyetleri sonucunda, alan iini sahiplenecek ve iindeki sorumluluunun bilinciyle daha fazla aba sarf ederek, motivasyon, i memnuniyeti ve rgtsel ballk zerinde olumlu etkiler yaratarak verimlilii arttracaktr. Bu almann amac, bankaclk sektrnde 625 alan iin personel glendirmenin i tatmini zerindeki etkisinin regresyon analizi yardmyla belirlenmesidir. Analiz sonucunda personel glendirmenin i tatminini pozitif ynde %39.8 arttraca belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Personel Glendirme, Tatmini, Regresyon Analizi


IMPACT OF EMPLOYEES EMPOWERMENT ON JOB SATISFACTION: THE EXAMPLE OF BANKING SECTOR EMPLOYEES
 
Today, organizations operate in an environment where market structure, technology and customer demands change rapidly. In this intense competitive environment, there is a need for an understanding of the organizational structure in which employees take more responsibility and adopt their work instead of the traditional organizational structure. As a management concept, it includes the process of enhancing and improving people's decision-making rights (empowerment) through empowerment, assistance, sharing, training and teamwork. As a result of employees empowerment activities, the employee will adopt his / her work and make more efforts with the awareness of his / her responsibility in his / her job and increase productivity by creating positive effects on motivation, job satisfaction and organizational commitment. The aim of this study is to determine the effect of employees empowerment on job satisfaction for 625 employees in the banking sector with the help of regression analysis. As a result of the analysis, it was determined that employees empowerment would increase job satisfaction positively by 39.8%.

Keywords: Employees Empowerment, Job Satisfaction, Regression Analysis


Detay

ÇERK