TR
Avrasya Ekonometri �statistik ve Ampirik Ekonomi DergisiYl:2017 Say: 7 Alan: Ekonometri

Server DEMRC, Levent NKO
CAR AIK VE PORTFY YATIRIMLARI: TRKYE ZERNE BR UYGULAMA
 
1980lerden sonra lke ekonomilerinde finansal liberalleme yaanmtr. Dnyada sermaye hareketleri hzlanmtr. Sermaye hareketleri gelimi lkeleri ve gelimekte olan lkelerde farkl sonular dourmutur. Sermaye hareketleri demeler bilanosunda yer alan sermaye hesabn, finans hesabn ve cari ilemler hesabn etkilemektedir. almamzda Trkiye iin VAR modeli kullanlarak Granger nedensellik analizi yaplmtr. 1984-2016 dnemi iin Trkiyede portfy yatrmlar cari ilemler ann nedeni deilken, cari ilemler a portfy yatrmlarnn nedenidir bulgusuna ulalmtr.

Anahtar Kelimeler: Cari Ak, Portfy Yatrmlar, Sermaye Hareketleri, Granger Nedensellik Analizi


CURRENT ACCOUNT DEFICIT AND PORTFOLIO INVESTMENTS: AN APPLICATION ON TURKEY
 
After the 1980s, financial liberalization occurred in the economies. Capital flows in the world are accelerating. Capital flows have produced different results in developed and developing countries. Capital flows affect the capital account, financial account and current account in the balance of payments. In our study, Granger causality analysis was done using VAR model for Turkey. For the period 1984-2016, portfolio investments in Turkey are not the reason for the current account deficit but they are found to be the cause of current portfolio investments.

Keywords: Current Account Deficit, Portfolio Investments, Capital Flows, Granger Causality Analysis


Detay

ÇERK